Click Here to Return To Main HOF Portrait Page
NOTE: Items below are NOT FOR SALE - please click here to view available inventory

Japanese Hall of Famers & Meikyukai Members

 

Noboru Akiyama
Noboru Aota
Atsushi Aramaki
Takehiko Bessho
Karoru Betto
         
Shigeru Chiba
Masahiro Doi
Yutaka Enatsu
Kihachi Enomoto
Shinichi Eto
Fumio Fujimura
Hideo Fujimoto
Motoshi Fujita
Taira Fujita
Yutaka Fukumoto
Shosei Go
Shinji Hamazaki
Isao Harimoto
Ryohei Hasegawa
Osamu Higashio
Tatsuro Hirooka
Yoshinori Hirose
Tsuneo Horiuchi
Tokuji Iida
Yoshiyuki Iwamoto
Takeo Kajimoto
Masaichi Kaneda
Hisanori Karita
Tetsuharu Kawakami
Sachio Kinugasa
Norihiro Komada
Sadao Kondo
Makoto Kozuru
Shigeru Makino
Makoto Matsubara
Hideki Matsui
Osamu Mihara
Shigeru Mizuhara
Masaaki Mori
Choji Murata
Shigeo Nagashima
Haruyasu Nakajima
Futoshi Nakanishi
Hiroshi Nakao
RikuoNemoto
Michio Nishizawa
Jiro Noguchi
Katsuya Nomura
Hiromitsu Ochiai
Sadaharu Oh
Hiroshi Oshita
Juzo Sanada
Kazuhiro Sasaki
Junzo Sekine
Katsumi Shiraishi
Victor Starffin
Shigeru Sugishita
Tadashi Sugiura
Satoru Sugiyama
Keishi Suzuki
         
Morimichi Takagi
Kenjiro Tamayo
Kenjiro Tamiya
Yasumitsu Toyoda
Michinori Tsubouchi
Kazuto Tsuruoka
Takashi Wakabayashi
Tsutomu Wakamatsu
Hisahi Yamada
Koji Yamamoto
Kazuhiro Yamauchi
Kenichi Yazawa
Wally Yonamine
Tetsuya Yoneda
Yoshio Yoshida

Click Here To Visit The Japanese Baseball Hall of Fame and Museum Site